Privacyreglement Fysiotherapie Boshoven


Website

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de wet hierover stelt.

Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard, zolang het aanmeldformulier of de inhoud van de e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Op de website wordt uw klikgedrag en uw bezoekgegevens bijgehouden, dit wordt enkel geregistreerd. Wij kunnen deze gegevens gebruiken bijvoorbeeld ter verbetering van onze site. Daarnaast heeft google analytics inzicht in deze gegevens*. De website bevat links naar websites van andere sites. Fysiotherapie Boshoven draagt geen verantwoordelijkheid over de vertrouwelijkheid, juistheid en volledigheid van de gegevens op sites van andere partijen.

*Voor meer informatie zie: www.google.com/policies/privacy

Behandeling en dossiervorming

Wanneer u onder behandeling bent bij Fysiotherapie Boshoven willen wij u zo goed mogelijk van dienst zijn. Wij zullen diverse gegevens van u vragen. Dit is noodzakelijk om u goed te kunnen begeleiden. Uiteraard gaan we zeer zorgvuldig met uw gegevens om. Om ervoor te zorgen dat uw gegevens binnen onze praktijk zo veilig mogelijk zijn, hanteren we een privacyreglement.
In verschillende wetten en verordeningen staan regels opgenomen over het gebruik van persoonsgegevens. Het gaat om regels over bijvoorbeeld de verwerking van persoonsgegevens, wie deze gegevens mag inzien en aan wie de gegevens verstrekt mogen worden. Fysiotherapie Boshoven heeft haar werkwijze aangepast aan deze wetten en verordeningen. U kunt ervan uitgaan dat wij zorgvuldig met uw gegevens omgaan, dat deze nauwkeurig vastgelegd worden en dat er niet méér gegevens van u gevraagd worden dan noodzakelijk. Ook hebben medewerkers die uw gegevens mogen inzien en verwerken een geheimhoudingsplicht.

Fysiotherapie Boshoven verwerkt een aantal persoonsgegevens van u. Wij krijgen deze gegevens van uw verwijzer of doordat u deze zelf aan ons verstrekt. De gegevens die wij verwerken zijn.

 1. Voor- en Achternaam, Voorletters, getrouwde naam
 2. Burger Service Nummer ( BSN )
 3. Geslacht , geboortedatum
 4. Adresgegevens, telefoonnummer(s)
 5. E-mailadres
 6. Huisarts
 7. Polisnummer van uw zorgverzekering eventuele aanvullende verzekering
 8. Legitimatiegegevens
 9. Gegevens die van belang zijn voor de behandeling.

Wij verwerken uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen

 1. Het leveren van een fysiotherapeutische behandeling volgens de wettelijke voorwaarden.
 2. Het controleren en identificeren van u als patiënt in de praktijk (legitimatieplicht).
 3. Om contact met u of met uw huisarts op te nemen indien dit nodig is (alleen na uw toestemming).
 4. Opstellen en uitvoeren van het voor u op maat gemaakte behandelplan.
 5. U te kunnen bellen indien dit nodig is, bijvoorbeeld om een afspraak te maken of te verzetten.
 6. Het verwerken van persoonsgegevens zoals wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld voor onze communicatie met uw zorgverzekering.
 7. Uw e-mail adres gebruiken wij om u uit te nodigen voor een kwaliteitsonderzoek, wij zijn hiertoe wettelijk verplicht. Daarnaast kunnen wij ook veel leren van de feedback die u ons anoniem geeft in het onderzoek. Het onderzoek is er namelijk op gericht om onze kwaliteit van dienstverlening in kaart te brengen en daar waar nodig te verbeteren.
 8. Wij verwerken uw gegevens in Intramed en Vecozo. Dit zijn beide programma’s die voldoen aan de nieuwste beveiligingsmaatregelen.
 9. Om de fysiotherapie verder te kunnen ontwikkelen en op een hoog peil te houden, moet er wetenschappelijk onderzoek worden verricht. Daarvoor is het              noodzakelijk dat er statistieken worden opgesteld. Als uw gegevens daarvoor worden gebruikt zullen deze, om uw privacy te waarborgen, niet tot u persoonlijk  herleidbaar zijn (volledig anoniem).
 10. Er wordt aan u gevraagd om een toestemmingsverklaring gegevensuitwisseling te ondertekenen. Hierop kunt u aangeven welke toestemming u ons geeft.                        Dit formulier wordt in uw dossier bewaard. Wanneer u deze toestemmingsverklaring aan wilt passen, kunt u dit aangeven bij u fysiotherapeut.

Wilt u weten wat uw rechten zijn ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens, dan kunt u kijken op onderstaande site: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Privacyreglement

 1. De behandelend fysiotherapeut onderhoudt uw gegevens, een collega zal alleen met reden, zoals vervanging, intercollegiale toetsing, e.d. inzage hebben in het  patiëntendossier.
 2. De gegevens zijn voor de fysiotherapeuten beschikbaar via de computer. Bij het verlaten van de computer worden de gegevens door de fysiotherapeuten              afgeschermd, zodat deze niet ingezien kunnen worden door onbevoegden.
 3. Wij ondernemen alle redelijke stappen om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen.
 4. De computers zijn beschermd volgens de laatste wet- en regelgevingen.
 5. Wij laten geen gegevens van u liggen op plekken waar anderen deze kunnen inzien.
 6. Bij eventuele overdracht aan of overleg met een andere zorgverlener, dragen wij uw gegevens alleen over na toestemming van u. Uw goedkeuring wordt afgevinkt in het dossier.
 7. U heeft recht op inzage in uw dossier en u heeft recht heeft op een afschrift van uw dossier. Daarnaast heeft u recht op aanpassing van uw gegevens wanneer    deze onjuist of achterhaald zijn. Onvolledige gegevens mogen worden aangevuld. Ook heeft u in sommige situaties recht op verwijdering van uw gegevens. U kunt uw schriftelijk verzoek toesturen aan de praktijkmanager. Deze zal binnen 4 weken reageren op uw verzoek. Aan bovenstaande verzoeken stellen wij een aantal eisen, zoals het schriftelijk aanvragen, het persoonlijk bespreekbaar maken van dit/deze verzoek(en), het tonen van een geldig legitimatiebewijs, een kopie van uw pasfoto en een kopie van uw BSN nummer. Dit allen ter bescherming van uw privacy. U dient uw verzoek zelf te ondertekenen.
 8. Uw patiëntgegevens worden minimaal 15 jaar na de laatste behandeldatum bewaard. Schriftelijke stukken worden na deze periode versnipperd.
 9. U heeft recht op duidelijke informatie over de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken. We zullen transparant met u communiceren over welke          informatie we verzamelen en wat we ermee doen.
 10. Wanneer er onverhoopt een data lek plaatsvindt, zullen wij er redelijkerwijs alles aan doen om uw gegevens veilig te stellen. Wij handelen dan volgens de laatste wetten, regels en procedures.

Dit privacyreglement is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden van onze site en onze werkwijze binnen de praktijk. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen daarvan kunnen leiden tot wijzigingen in dit privacyreglement. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacyreglement te raadplegen.